5.13.2006


Wanfujing, Beijing's shopping district.